Betalingsvoorwaarden

• Facturen en ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 kalenderdagen na factuurdatum.

• Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een conventionele moratoire interest op. Bij gebrek aan betaling binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een laattijdigheidsinterest van 10% verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro conform artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek. De kosten die verbonden zijn aan het vorderen van deze laattijdigheidsintrest en forfetaire schadevergoeding door deurwaarder, incasso of juridische dienst zijn voor rekening van de klant/schuldenaar. Tevens zijn in voorkomend geval alle andere – zelfs nog niet vervallen – facturen onmiddellijk opeisbaar. Deze verhoging geldt als schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Daarenboven worden vanaf dat ogenblik alle verdere werkzaamheden voor de klant/schuldenaar gestaakt en worden alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddelijk en zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar.

• Bij gebrek aan betaling binnen 30 kalenderdagen zal het dossier onmiddellijk en zonder notie rechtstreeks overgemaakt worden aan een gerechtsdeurwaarder voor onmiddellijke vordering met indien noodzakelijk inbeslagname in navolging van de “Potpourri”-wet (artikel 1394/20 – 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek). Bovenop bovenstaande extra kosten zullen de kosten van deze externe services en juridische kosten ten gevolge hiervan aan de klant/schuldenaar doorgefactureerd worden.

• Alle facturen en ereloonnota’s kunnen slechts bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de datum van verzending ervan. Dergelijk aangetekend schrijven wordt gericht aan het adres van het hoofdkantoor van Atlantropa Commv. Indien geen (tijdige) betwisting Atlantropa Commv bereikt, wordt ervan uitgegaan dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten evenals met de vermeldingen en berekeningen aangebracht op de factuur.

• Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen (beperkte) risico’s verbonden zijn. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Dat geldt eveneens voor het gebruik dat Atlantropa Commv van elektronische communicatie – ongeacht de vorm daarvan – maakt in haar contacten met derden waaronder begrepen de administratieve overheden. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijze van ieder van heb verwacht mag worden, doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van dergelijke risico’s.

• Atlantropa Commv behoudt zich de mogelijkheid voor om in de toekomst – al dan niet uitsluitend – gebruik te maken van de elektronische facturatie. Deze werkwijze wordt door de cliënt aanvaard.

• De interpretatie en de uitvoering van de samenwerking wordt uitsluitend door het Belgische recht beheerst. Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement.

Atlantropa Commv
Maatschappelijke zetel:
Bestormingstraat 18
2018 Antwerpen
België
BTW BE 0744 857 753
hello@auke.org – www.auke.org

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more